തിങ്കളാഴ്‌ച

ശിവസ്തുതി-10
ഉരഗമാല്യഭൂഷിതാ!
വൃഷഭവാഹനാ! ശിവാ!
അചല! പാർവ്വതീശ! നി-
ന്നടിതൊഴുന്നു ഞാനിതാ!

ചുടലഭസ്മലേപിതാ!
മദനനിഗ്രഹാ! പരാ!
അമര! ചന്ദ്രശേഖരാ!
തുണയെനിക്കു നീ സദാ!

കളഭചർമ്മധാരകാ!
സകലലോകനായകാ!
അനലനേത്ര! ശങ്കരാ!
ദുരിതനാശകാ!തൊഴാം!

തടിനിയേന്തിടും ശിര-
സ്സതിലൊളിക്കു ചന്ദ്രികാ-
സ്മിതമണിഞ്ഞ ശർവ്വ! നി-
ന്നരികിലെന്നെ ചേർക്കണേ!

പരമഭക്തിയോടെ ഞാൻ
വ്രതമെടുത്തിടാം ശിവാ!
സദയമേകണേ ഭവാ!
വരമെനിക്കു നീ മുദാ!

പശുപതേ! ജപിച്ചിടാം,
നമഃശിവായ ഞാൻ സദാ!
സകലപാപനാശകാ!
കൃപതരേണമേ,യജാ!

ശിവ!ശിവാ! ശുഭംകരാ!
ഹര!ഹരാ! നിരാമയാ!
മൃതിതടുക്കണേ! ഹരാ!
യമനുകാലനാം പരാ!

തവപദം മുകർന്നിടാ-
നടിയനിന്നു കൂവള-
ത്തിലകണക്കെ വീണിതാ!
തവകടാക്ഷമേകണേ!
==================================
Picture courtesy: Google

ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പസ്തുതി -1


പീലി,യഴകിൽ ചമയമാക്കി കുനുകൂന്തൽ,
പീതനിറമാർന്നയുടയാടയൊടെ മെയ്യും,
നീലനിടിലത്തിലൊരു നല്ലകുറിയിട്ടും
നീരദനിറത്തിനഴകേകിയ മുകുന്ദാ!


കാളിയഫണത്തിലതി മോഹനപദത്താൽ,
കാണികളിലേകി തവ ലാസ്യരസസാരം!
പാരിതിലെ ഘോരവിഷസർപ്പഫണമേറാൻ,
പാദമണിനാദമൊടെയോടിവരികില്ലേ? 


വെണ്ണയൊരുകിണ്ണമടിയൻ കരുതിടാം, നീ-
വെണ്മതിയൊടൊത്തചിരി തൂകി വരുമെങ്കിൽ!
കുന്നിമണിനൽകി തവ കൊഞ്ചലതുകേൾക്കാൻ,
കുന്നിനുസമം ഹൃദിയിലാശപെരുകുന്നേൻ!


ഗോക്കളുടെ നല്ലിടയനായ യദുബാലാ!
ഗോപകുലനാരി, സഖി രാധയുടെ തോഴാ!
പുൽക്കുഴലുമൂതിവരികെൻ ഹൃദയചോരാ!
പുൽകണമെനിക്കു തവ കാലിണയെ ദേവാ!


കൃഷ്ണതുളസീദളമിറുത്തു നവമാല്യം,
കൃഷ്ണ! തിരുമാറിലതിഭക്തിയൊടെചാർത്താം.
നിത്യമൊരു പൊൻതിരിവിളക്കുതെളിയിക്കാം,
നിന്നടിയിലെന്നുടയജന്മകിഴി വയ്ക്കാം.


വൻപ്രളയമാരിയിലവൻ ഗിരിയുയർത്തും!
വൻകൃപചൊരിഞ്ഞു മമസങ്കടമൊഴിക്കും!
വായിലുലകത്തെ,യൊരുകാഴ്ചസമമാക്കും!
വാരിധിയിലേകതുണ,യാലിലയുമേകും!


വാതസമമായ തനുപീഡയൊഴിയേണം!
വാതപുരനാഥ! കനിയേണമതിനെന്നും!
വ്യാധികളൊഴിക്കുമൊരു വൈദ്യനവനല്ലോ!
വ്യാകുലതയാറ്റുമൊരു ദൈവമവനല്ലോ!

=====================================

Picture Courtesy- Google
ഗണപതിസ്തുതി - 3

കേരമതുടയും തവസവിധേയെൻ,
വിഘ്‌നമതൊഴിയാൻ കനിയുക ദേവാ!
ഹൃത്തടമുരുകും, കദനമെടുത്തെൻ,
ജീവിതമഖിലം സുഖമരുളൂ,നീ!

ശങ്കരതനയാ! സ്മിതമൊടെയേകൂ,
നൽവരമടിയൻ ഭജനമൊടെത്താം.
മാതളഫലവും, കറുകയുമേകാം!
മോദകമടിയൻ,പ്രിയമൊടെയൂട്ടാം!

ഏത്തമൊടടിയൻ ഗണപതിയേ,യെൻ-
തെറ്റുകളഖിലം ചെവിയതിലോതാം!
നിൻകൃപ, മതിയെൻ,ഭുവിയിലെ ജന്മം,
സന്തതമറിയാൻ സുഖനിമിഷങ്ങൾ!
----------------------------------------------------------------


Picture Courtesy . Google

ബുധനാഴ്‌ച

ശിവസ്തുതി-9 (കേദാരനാഥൻ)ഹിമകൊടുമുടി കേദാരേ,
ശിവ! തവജടയിൽനിന്നും
കളകളമെഴുമാ,ഗംഗാ-
നദിയതൊഴുകിയന്നാദ്യം!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)ഒരു മഹിഷമതിൻ പിൻപേ,
യതിബലഭരിതൻ ഭീമൻ
തുടരെയലയുമന്നേര-
ത്തൊടുവിലതടിയിൽ താണേൻ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)മുതുകതു തൊടുവാനാഞ്ഞേൻ!
ക്ഷണമതുശിലയായ്ത്തീർന്നേൻ!
പരമശിവനതെന്നോർത്തേൻ!
പരമപദത്തിൽ വീണേൻ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)പണിതവനവിടെ ക്ഷേത്രം
വരണമടിയനന്നെന്റെ-
മനമിതു പര! നിൻപാദേ-
യൊരുഹിമകണമാക്കേണം!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)ഹര! ഹര!ശിവ!ശംഭോ! യെ-
ന്നഴലുകളഖിലം പോക്കാ-
നൊരുതിരിതെളിയിച്ചീടാൻ
വരണമടിയനാശൃംഗേ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)കഠിനതയെഴുമാകേറ്റ-
ത്തിനുതുണയതു നീ മാത്രം!
ഹിമമതുപെരുകീടാതെൻ-
വഴിയെസുഗമമാക്കേണേ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)തണുവെഴുമൊരുവാത
ത്തിൽ
തവകരവലയംകൊണ്ടെൻ
തനുവതു,തപമാകേണേ,
കരിയുടെ തുകലേകേണേ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)അരുമയൊടിരുകണ്ണാൽ നീ-
യടിയനെ,യുഴിയൂ ദേവാ!
അതുമതി ഭുവിതന്നിൽ ഞാ-
നഖിലസുഖമറിഞ്ഞീടാൻ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)ഘൃതമതു,തവമെയ്യിൽ ഞാൻ
പ്രിയമൊടെതഴുകാം ശർവ്വാ!
കനിയണമവിടുന്നെന്നിൽ-
ഇഹപരദുരിതംനീങ്ങാൻ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)തിരുജടയണിയുംഗംഗാ-
ജലമതിലൊരുവട്ടം ഞാൻ,
നനയുവതിനു നൽകേണേ-
യനുമതി,യുമതൻകാന്താ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)മൃതിയതു,തൊടുമെന്നാകിൽ
തടയുക,യമപാശം നീ
തവകരമെഴുമാ,ശൂലം
ക്ഷണമെറിയണമേ ദേവാ!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)പിരിയരുതൊരുനാളും നിൻ-
കൃപയടിയനെ,യെൻ,ശംഭോ! 
ഹൃദിയിതിലമരേണം, നേർ-
വഴിയതു,തെളിയിക്കേണം!

(ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!
ഹര!ഹര!ഹര!ഹര!ശംഭോ!
ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശിവ!ശംഭോ!)
=================================

Picture Courtesy: Google

ഞായറാഴ്‌ച

ശിവസ്തുതി -8 (വൈക്കത്തപ്പൻ)
ആറ്റുനോറ്റുകഴിയുന്നുഞാൻ തിരുനടയ്‌ക്കലൊന്നുതൊഴുതീടുവാൻ!

പ്രാതലേകി വഴിപാടുകർമ്മമതു ഭക്തിയൊത്തുനിറവേറ്റുവാൻ!
കഷ്ടകാലമതിലെത്തിടുന്ന, വഴിമുട്ടിടുന്നസമയങ്ങളിൽ,
താത! വൈക്കപുരനാഥ! നിൻകൃപയതേറ്റുനൊമ്പരമൊടുങ്ങണേ!

(പാഹി പാഹി മമ ദേവദേവ! ശിവശങ്കരാ! അഭയദായകാ!

കാല!കാല! പര! ചന്ദ്രശേഖരനുമയ്ക്കു കാന്ത! ശരണം ഹരാ!)അത്തലാറ്റുവതിനായിവൾ ഭജനമോടെ നിൻസവിധമെത്തവേ,

വ്യാഘ്രപാദനുകൊടുത്തപോലുമയൊടൊത്തുദർശനമതേകണേ!
ഗൗരിയുംതനയരോടുമൊത്തു കുടികൊള്ളണേ ഹൃദിയിലെന്നുമേ!
ഉത്തമോത്തമ! വിഭോ! കൃപാമൃതമൊരിറ്റുനൽകിതുണയേകണേ!

(പാഹി പാഹി മമ ദേവദേവ! ശിവശങ്കരാ! അഭയദായകാ!

കാല!കാല! പര! ചന്ദ്രശേഖരനുമയ്ക്കു കാന്ത! ശരണം ഹരാ!)നന്ദി തൻചെവിയിലോതിടാമഖിലസങ്കടങ്ങളെയുമെൻ ഹരാ!

പോക്കിടേണമവയൊക്കെയും സകലപാപനാശക! തൊഴുന്നുഞാൻ!
മൂന്നുലോകമതിനേകനാഥ! ശുഭകാരകാ! തരണമാശ്രയം!
വീണിടാമരിയകൂവളത്തിനിതളായി നിൻചരണപങ്കജേ!

(പാഹി പാഹി മമ ദേവദേവ! ശിവശങ്കരാ! അഭയദായകാ!

കാല!കാല! പര! ചന്ദ്രശേഖരനുമയ്ക്കു കാന്ത! ശരണം ഹരാ!)മുക്തിനേടുവതിനൊറ്റമാർഗ്ഗതു,ചൊല്ലണം “നമശിവായ” നാ-

മെത്തണം, പരമഭക്തിയോടെയൊരുവട്ടമഷ്ടമിദിനംതൊഴാൻ!
വൈക്കമാംനഗരിതന്നിലെന്നു, മമരുന്നനാഥനുടെ സന്നിധേ-
യുണ്ണണം പരമപാവനാന്നമതു നൽകിടുംപ്രഭുവെ,വാഴ്ത്തണം!

(പാഹി പാഹി മമ ദേവദേവ! ശിവശങ്കരാ! അഭയദായകാ!

കാല!കാല! പര! ചന്ദ്രശേഖരനുമയ്ക്കു കാന്ത! ശരണം ഹരാ!)പുത്രനാംഗുഹനെ യാത്രയാക്കിയുപവാസമോടെകഴിയുംഹരാ!

പട്ടിണിക്കുശമനംവരുത്തിടുമൊരന്നദാനവിഭു നീ ഭവാ!
ഗംഗയും, ജടയിലമ്പിളിക്കലയുമേന്തിടുന്നകരുണാമയാ!
ഹുങ്കുതീർത്തു,വിജയന്നുവില്ലതുകൊടുത്തവേട! പശുപാലകാ!

(പാഹി പാഹി മമ ദേവദേവ! ശിവശങ്കരാ! അഭയദായകാ!

കാല!കാല! പര! ചന്ദ്രശേഖരനുമയ്ക്കു കാന്ത! ശരണം ഹരാ!)അജ്ഞതയ്ക്കുമുടിവേകി, ഭാതസമയത്തുദർശനമതേകിടും,

ഉച്ചനേരമതിലെത്തിടുന്ന, ശരണംകൊടുക്കുമൊരുവേടനും,
സർവ്വനന്മകളുമേകി,മക്കളുടെയൊപ്പമായുമയുമെത്തിടും-
സന്ധ്യനേരമതിലുള്ളദർശനമതേകിടുന്നഖിലസൗഖ്യവും!

(പാഹി പാഹി മമ ദേവദേവ! ശിവശങ്കരാ! അഭയദായകാ!

കാല!കാല! പര! ചന്ദ്രശേഖരനുമയ്ക്കു കാന്ത! ശരണം ഹരാ!)അഷ്ടമിക്കഥയതെൻമനം നിറയെ,നൽകിടുംപരമഹർഷവും,

ഭക്തിപൂർവ്വമവിടുത്തെസന്നിധിയിലെത്തുവാൻപെരിയൊരാശയും,,
വിട്ടുപോകുവതിനൊത്തിടാതെ,മമ നാവിലുള്ളശിവമന്ത്രവും
ചേർത്തു വച്ചിടുകയാണുശർവ്വ! മമ മാനസം തവപദങ്ങളിൽ!

(പാഹി പാഹി മമ ദേവദേവ! ശിവശങ്കരാ! അഭയദായകാ!

കാല!കാല! പര! ചന്ദ്രശേഖരനുമയ്ക്കു കാന്ത! ശരണം ഹരാ!)------------------------------------------------------------------

Picture Courtesy- Google


ബുധനാഴ്‌ച

ഗണപതിസ്തുതി-2

സമസ്തവിഘ്‌നമോചനത്തിനായി നാംനമിക്കണം
ഗണേശ്വരന്നു മാനസംമഥിച്ചുഹവ്യമേകണം.
ചതുർത്ഥിനാളിലേകണം കൊരുത്തുനാരകങ്ങളും,
മടിച്ചിടാതവൻതരുംവരങ്ങളേറ്റുവാങ്ങണം.


എഴുത്തിലെൻകരംപിടിച്ചിടേണമേ വിനായകാ!
നിറച്ചുനൽകണേമതിക്കു നീ വെളിച്ചവുംസദാ!
പഠിച്ചതൊക്കെയും മറന്നുപോയിടാതെ കാക്കുവാൻ,
വരപ്രസാദമേകണേ, ശിവാത്മജാ! തുണയ്ക്കണേ!


അവൽ,ഗുളം,മലർനിവേദ്യവും മുടങ്ങിടാതെ ഞാൻ-
തരാംനിനക്കു മോദകങ്ങളും ഫലാദിവർഗ്ഗവും!
കനംനിറഞ്ഞചിന്തകൾകുഴക്കുമെന്നെസന്തതം,
തലോടിടേണമൻപൊടെ ശിവയ്ക്കുപ്രാണനാമജാ!


നടയ്ക്കലേത്തമോടെ ഞാൻതൊഴുന്നനേരമെത്തിനീ,
വളഞ്ഞതുമ്പിയാലെയെന്നെയൊന്നു പുൽകിടേണമേ!
എറിഞ്ഞിടുന്നനാളികേരമൊക്കെയും ഗണാധിപാ!
ഉടഞ്ഞിടേണമൊപ്പമെൻപഥംതെളിച്ചുനൽകണേ!


വിഴുങ്ങി വഹ്നിയാലെമൂടിവന്ന ഘോരരൂപിയെ-
ത്തടുക്കുവാനറിഞ്ഞിടാതെ ദേവകൾ കുഴങ്ങവേ!
ഒടുക്കമോ നിനക്കുപൊള്ളിയേറെനൊന്തവേളയിൽ,
ധ്രുവത്തലപ്പുചാർത്തിമേനിയിൽനിറഞ്ഞുശീതവും!


ഉമയ്ക്കുകാവലായിനീ  ത്യജിച്ചുകൊമ്പുധീരനാ-
യടുത്തിടുന്നവർക്കു നീ കൊടുത്തിടുന്നു മോക്ഷവും!
തുടക്കമേതിലുംതരാം നിനക്കുപൂജ ഞാൻ മുദാ!
ചരിക്കണേയെനിക്കുകൂടെയെന്നുമെൻവിനായകാ!


വിളക്കുവച്ചുകുമ്പിടാം, സ്മരിച്ചിടാം ഗജേശ്വരാ-
യെലിക്കുമേലെയേറിനീ വരുന്നദൃശ്യമേകണേ!
മനഃപ്രയാസമൊക്കെയും പറഞ്ഞിടാതെതന്നെ നീ-
തുടച്ചുനീക്കിയൻപൊടെൻഹൃദന്തവാസിയാകണേ! 
===========================
(Picture Courtesy - Google)

ചൊവ്വാഴ്ച

ശിവസ്തുതി - 7
ആറേന്തുംവ്യോമകേശം, കലയൊളിയഴകും ചാമ്പലിൽ പൂണ്ടമെയ്യും
കണ്ഠത്തിൽ നഞ്ഞുനീലം, ഗളമതിലിഴയും വാസുകീഹാരമിട്ടും,
ഫാലേ തൃക്കണ്ണുറങ്ങും, കനലതിലെരിയും, കാലനും ഭീതിയേകും-
രൂപംകണ്ടൊന്നുകൂപ്പാൻ കനിയണമിവളിൽ ശ്രീമഹാദേവ!ശംഭോ! 

ആനത്തോൽചുറ്റിമെയ്യും, വലതുകരമതിൽ ശൂലമേന്തുന്ന രൂപം
ഡും ഡും നാദം പൊഴിക്കും ഡമരുവതണിയും, ഹസ്തവും ഹാ! മനോജ്‌ഞം!
കാലിൻമേലുള്ള നാഗം, തളയതിനുസമം, നിർഭരം നൃത്തഹർഷം!
ചേർന്നെന്നും കണ്ടിടേണം, വരമതിനുതരൂ രുദ്ര! ദേവാദിദേവാ!

നോറ്റീടാംഞാൻ പ്രദോഷം, സകലദുരിതവും തീർക്കണേ നീ മഹേശാ!
കാക്കേണം മൃത്യുനീങ്ങാൻ, പെരിയൊരസുഖവും തീണ്ടിടാതെന്നെ ശർവ്വാ!
പോക്കേണം പാപമെല്ലാം തിരുജടയണിയും ഗംഗനീരേകി ദേവാ!
വീഴുന്നേൻ തൃപ്പദേ ഞാൻ, തവമനമലിയാൻ ബില്വമായിന്നു നാഥാ!


==========================================================


Picture Courtesy - Google