ഞായറാഴ്‌ച

താമര പൊയ്ക


പൊയ്കയില്‍ പൊയ്കയില്‍
വാരിജപ്പൂ വസന്തം, പൂം
തണ്ടിതില്‍ അതിലോലമായ്, ഉയിര്‍ ‍-
ഊര്ന്നതോ എന്റെ മനം.


കല്പ്പടവിന്റെ മൌനം, ചൊല്ലി
ഗാഥയായ് നിന്‍ പ്രണയം,
നീര്ത്തുള്ളിയെ  മാറിലേറ്റും, തളിര്‍ -
താരിലയായി ഞാനും


പാതി വിരിഞ്ഞ പൂവേ, നിന്‍ കവിള്‍
ആരു മുകര്ന്നു മെല്ലെ
വിണ്ണിന്നമരനാണോ, നിന്നെ 
പുല്‍കിയ  തെന്നലാണോ


ഒന്നു തുടുക്കട്ടെ ഞാന്‍, നിന്‍ -
ലജ്ജ തന്‍ശോണിമയില്‍
ഒന്നു കുളിറ്ന്നോട്ടേ ഞാന്‍, നിന്‍ -
സ്വേദത്തിന്‍ മുത്തുകളില്‍ 


എത്ര പ്രിയങ്കരം നിന്‍ ‍, പൂ തരും
ചിത്ര വിചിത്ര ഭംഗി
കണ്ടു മയങ്ങി നില്ക്കേ, നിന്നെ
പുല്‍കാന്‍  കൊതിച്ചു പോകും, ഞാന്‍
എന്നെ മറന്നു പോകും
അമ്പിളി ജി മേനോന്‍