തിങ്കളാഴ്‌ച

21) ചിങ്ങ പുലരിയില്‍
കറുകറുത്തൊരു കാർമുകിൽ, ഇന്നു
കാറ്റടിച്ചേ പോയ്,
കറു കറുത്തൊരു കാർമുകിൽ, ഇന്നു
കാറ്റടിച്ചേ പോയ്, നിൻ
നനഞ്ഞ പൂന്തുകിലുണക്കുവാനിള-
വെയിലു തന്നേ പോയ്, ചിങ്ങ-
പ്പുലരി പെൺ‌കൊടി കിഴക്കേകോലയിൽ
തിരി തെളിച്ചപ്പോൾ , നിൻ
തുടുത്ത പൂംകവിൾ കുങ്കുമം, അവൾ
തുറന്ന ചെപ്പിൽ നിന്നോ
അവൾ തുറന്ന ചെപ്പിൽ നിന്നോ

പാടം നിറയെ പച്ച വിരിക്കും
ചെറുമി പെണ്കിടാങ്ങള്‍
അന്നു ഞാറ് നടുമ്പോള്‍ ചൊല്ലിയൊരീരടി
നമ്മെ കുറിച്ചല്ലേ
കാവിലെ തേവരെ കാണുവാന്‍ പോയപ്പോള്‍
കാത്തു നിന്നില്ലേ
ഊഞ്ഞാല്‍ കൂട്ടുകാരൊത്ത് നീ ആടിയ നേരം
ഞാന്‍ ഒളിച്ച്‌ നിന്നില്ലേ
കാണാന്‍ കൊതിച്ചു നിന്നില്ലേ


ഇന്നെന്റെ മുറ്റത്തെ ചെമ്പകച്ചില്ലകൾ
പൂമണം തൂകുമ്പോൾ, ജാലക
വാതിലിലൂടിരു മിഴികളും നട്ടു
കാത്തു നിന്നേ ഞാൻ
നനുത്ത പൂവിരൽ നീട്ടി നീ തുമ്പ
പൂവിറുക്കുമ്പോൾ, എന്റെ
മനസ്സിലെ പ്രേമക്കതിരുകൊണ്ടൊരു-
കണിയൊരുക്കീ ഞാൻ, പൂ-
ക്കളമൊരുക്കീ ഞാൻ


അമ്പിളി ജി മേനോന്‍