ചൊവ്വാഴ്ച

ശ്യാമം... സുന്ദരം


ഇന്ദീവരദലശ്യാമം
ഇന്ദുമുഖദ്യുതിഭംഗം
ഇന്ദ്രകൃപാഭരമേഘം
ഈ മണ്ണിലിന്നാനന്ദവർഷം

തിരുമുടിച്ചുരുളെഴും ചന്തം
തുറക്കുന്നു മയിൽ‌പ്പീലിക്കണ്ണൊരെണ്ണം
തൃച്ചന്ദനാലേപമേനി ദിവ്യം
തൃത്താവിനാലെ തുലാഭാരം, പ്രിയ-
തൃത്താവിനാലെ തുലാഭാരം.

കണ്ണടച്ചാലെന്നിൽ നിന്റെ രൂപം
കാട്ടുകടമ്പുകൾ പൂത്ത ഗന്ധം 
കാതിനു പീയൂഷവേണുഗാനം
കാളിയനില്ലാത്ത രാഗതീരം, കണ്ണാ,
കാളിന്ദി സാക്ഷിയാം നിൻ പ്രണയം.

നിഴലിരുൾ നിറയുമെൻ മുറ്റം
നിത്യസ്മരണയിൽ മഞ്ജുളാൽ മിത്രം
നിലവിടും നീലാബ്‌ധിയായ് പ്രളയം, നീ
നീട്ടുമൊരാലിലയിൽ അഭയം, ഇനി 
നീ തരുമാലിലയെൻ അഭയം.

ചേറിൽ വിരിഞ്ഞതാമീവാരിജം,നിൻ
ചേവടി പുൽകാൻ കൊതിപ്പൂ നിത്യം
ചിന്തകളാകുലം, നൊന്ത മനം, ഞാൻ
ചേരുകിൽ നിന്നിലതെന്റെ പുണ്യം,നിന്നിൽ
ചേരുകിൽ ഞാനതെൻ ജന്മപുണ്യം!

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. സാധാരണ പ്രാസമൊപിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പല കവിതകളും ഏച്ച് കെട്ടലകളാവും .. ഇത്.. തീർത്തും വിഭിന്നം .... തിരിച്ച് വരവ് ഗംഭീരം ..

  അവസാന വരികൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടായി.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കണ്ണടച്ചാലെന്നിൽ നിന്റെ രൂപം
  കാട്ടുകടമ്പുകൾ പൂത്ത ഗന്ധം
  കാതിനു പീയൂഷവേണുഗാനം
  കാളിയനില്ലാത്ത രാഗതീരം, കണ്ണാ,
  കാളിന്ദി സാക്ഷിയാം നിൻ പ്രണയം

  ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. കൊള്ളാം. നല്ല ഭംഗി
  ഇനി തൃത്താവെന്താണെന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത്‌ നോക്കട്ടെ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ആദ്യാക്ഷര പ്രാസത്തിൽ
  വിരിഞ്ഞ അസ്സൽ വരികൾ ...!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ