തിങ്കളാഴ്‌ച

ശിവസ്തുതി - 4വൈക്കം വാഴും സർവ്വശുഭംകര!സർവ്വേശാ!
പ്രാതൽ നൽകാം ആകുംപോലെയാ സവിധേ ഞാൻ!
തൃപ്പാദേ ഞാനരിയൊരു കൂവളദളമാകാം
മൽപ്രാണൻ നിൻതിരുവടിചേരാൻ കനിയേണേ.

(ശംഭോ ശങ്കര! ഭൂതഗണപ്രിയ! ഗൗരീശാ
വൈക്കത്തപ്പാ! മുക്കണ്ണാ! ശിവ! പാലയമാം !)


വൈകാതെന്നുടെ ചാരേയണയണമെൻ ദേവാ സന്താപക്കടൽ നീന്താനെന്നും തുണനീയേ!
കണ്ണീരാലൊരുധാരയതേകാം
മുക്കണ്ണാ!
വന്താപങ്ങളിൽ മനസ്സിൻ കുളിരാവേണം നീ! 

(ശംഭോ ശങ്കര! ഭൂതഗണപ്രിയ! ഗൗരീശാ
വൈക്കത്തപ്പാ! മുക്കണ്ണാ! ശിവ! പാലയമാം !)


ഗൗരീശാ നിൻ നാമങ്ങൾ വാഴ്ത്തീടാം ഞാൻ
എന്നാലാവതുപോലെല്ലാം വ്രതമോടെത്താം
വച്ചീടാം മുന്പിന്പേ നടയിൽ വിളക്കും ഞാൻ
നൽകൂ വരമായ് നെടുമംഗല്യം ഭഗവാനേ !

(ശംഭോ ശങ്കര! ഭൂതഗണപ്രിയ! ഗൗരീശാ
വൈക്കത്തപ്പാ! മുക്കണ്ണാ! ശിവ! പാലയമാം !)

==================================Picture courtesy: Google

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ