വെള്ളിയാഴ്‌ച

നീല മേഘങ്ങളേ

കണ്ണനെ ചുംബിച്ച  നീല മേഘങ്ങളേ
ഒന്നിങ്ങു വന്നേ പോ
രണ്ടു തുളസീ ദളങ്ങൾ നീരാടും വാൽ-
ക്കിണ്ടിയില്‍ തീര്‍ത്ഥമാകാന്‍


കർണ്ണികാരങ്ങളാൽ ‍കിങ്ങിണി ചാർ‍ത്തിയെൻ
കണ്ണനണഞ്ഞിടുമ്പോൾ
ഇന്നവന്‍ തന്നുടെ കൂന്തൽ ചുരുളതിൽ
പീലിയ്ക്ക് നീലയാവൂ, നീൾ മിഴിയിൽ
മഷിയെഴുതൂ

വെള്ളോടിന്‍ കാപ്പുള്ളോരമ്മ തൻ കയ്യിലെ
വെണ്ണയുണ്ടീടുവാനായ്
ഇന്നവനെത്തുമ്പോൾ ‍ കേളിയാടീടണം
കുഞ്ഞാനക്കൂട്ടങ്ങളായ്, വാനിൽ
വന്ന് നിരനിരയായ്